Termini darbam ar dokumentiem

From Tulkotājiem

Revision as of 20:43, 3 April 2010 by Tranzistors (Talk | contribs)
(diff) ←Older revision | Current revision (diff) | Newer revision→ (diff)
Jump to: navigation, search

Šeit ir terminu apskats darbam ar dokumentiem

Contents

Pamats

Dokuments ir faila (datnes) paveids, kurš satur lietotājam saprotamu dokumentu (papīra dokumenta analogu). Dokumenti ir dažāda veida:

 • teksta dokuments - sastāv no teksta
 • izklājlapa vai tabullapa - sastāv no režģa ar skaitļiem un formulām
 • prezentācija - sastāv no rādāmām lapām - slīdēm
 • attēls - nu vienkāršs attēls - krāsainu punktu režģis, varbūt arī vektorgrafika
 • diagramma - kopējs apzīmējums dažādiem grafiskiem datu attēlojumiem
 • datubāze - dokuments strukturētu datu glabāšanai

Šie dažādie dokumentu veidi nosaka dokumenta pamata saturu. Vairumā gadījumu viena veida dokuments satur elementus no citiem veidiem.

OpenOffice sastaptie termini

Šeit ir saraksts ar OpenOffice lietotajiem terminiem un to tulkojumiem, komentāriem. Šeit pamatā jātrodas dažādiem strīdīgiem, nekvalitatīviem terminiem, ko vēlāk apspriest un ievietot termini.laka.lv.


Paskaidrojumi: MS'- Microsoft produktos pieejams tulkojums (pārsvarā "Tilde")
LDB - apspriestais tulkojums ieviests LocaleDB
NO - Neoficiāls termina tulkojums (nav pieejams letonika.lv un termini.lv)

Diskutējamie

Tie, kas vēl nav apspriesti.

 • Concordance - saskaņa, alfabētisks vārdu saraksts, ??? - http://en.wikipedia.org/wiki/Concordance_(publishing)
 • Stroke - Vilkums
 • Superordinate
 • Quotient Set - Koeficientu kopa
 • Coproduct - Koreizinājums
 • Consolidate - apvienojums (vārdenē ir nostiprināt)
 • Shear - draw kaut kuru ir.
 • Type - veids vai tips.

Diskutētie

Tie, kas ir apskatīti, un vēl vajag lemt.

 • Header/footer (Rūdolfs, done) - Galva/pēda, jāpadomā, kā tas ies kopā ar oficiālajiem terminiem. Faila galva?
 • grafika - kur var - attēls, bet var arī būt grafika
 • click (Rūdolfs, done) - spiediet, spiests. Var tiks izsaukts dažādos veidos.
 • Illustration (Rūdolfs, done) - attēls. OO.o kontekstā tas parādās kā attēlu paraksts un kā attēlu rādītājs.
 • Manual (Rūdolfs, done) - pašrocīgs
 • lapu formāti netulkojas (letter)
 • snap (Rūdolfs, done) - pievilkt
 • character (Rūdolfs, done) - rakstzīme
 • Auto[stuff] - automātiskais [stuff]
 • Uzstādīt (Rūdolfs, done) - > iestatīt
 • Install (Rūdolfs, done) -> instalēt
 • Daudzskaitļa formai vajag svītriņu(-as)
 • Datu bāze (Rūdolfs, done) - datubāze
 • Sample - piemērs
 • Aggregate [function] (Pēteris, done) - summējošā
 • Index (Rūdolfs, done) - rādītājs (vismaz teksta dokumentos)

Izlemtie

 • Autocorrect - MS, LDB – Automātiskā koriģēšana
 • AutoFormat - MS, LDB – Automātiskā formatēšana
 • Autotext - MS, LDB – Automātiskais teksts
 • Abstract - NO - pārskats
 • Alignment - LDB - līdzināšana
 • Border - LDB - mala, robeža
 • Backspace - LDB - atpakaļatkāpe
 • Caption - LDB - paraksts (zem ilustrācijas) (Letonika), uzraksts (uz pogas, loga augšdaļā) (Termini.lv)
 • Category - LDB - kategorija
 • Chapter - LDB - nodaļa
 • Complimentary close - glaimojošs nobeigums, skat http://en.wikipedia.org/wiki/Complimentary_close
 • Convert - LDB - pārveidot
 • Control - LDB - vadīkla (dokumentā ievietojamas logdaļas - pogas, ievades lauki, utt.)
 • Distribution - LDB - sadale (vietas sadale starp tabulas šūnām)
 • Drop caps - titulburti, liels rindkopas pirmais buts, pa vairākām rindām, http://safalra.com/web-design/typography/css-drop-caps/
 • Enable/disable - NO, LDB - aktivizēt, dekativizēt (vajag vienotu konvenciju OOO)
 • Excerpt - izraksts
 • Frame - LDB - ietvars
 • (number, field) Format - LDB - formāts
 • Guides - vadlīnijas, palīglīnijas - horizontālas un vertikālas sastatņu līnijas, kuras izmanto izvietojuma regulēšanai.
 • Handle - LDB - turis, - NO - tveris
 • Hyphen - TK, LDB defise
 • Hyphenation - TK, LDB zilbjdale
 • Index - TK, LDB indekss, rādītājs (kopējais apzīmējums ir indekss, satura rādītājs, attēlu saraksts, utt)
  • Index entry - TK, LDB indeksa ieraksts
  • (Insert) index/table - (Ievietot) indeksu/sarakstu
 • Image map - attēla karte - reģioni uz attēla, kuriem piekārtoti apraksti un saites, http://en.wikipedia.org/wiki/Image_map
 • Insert something manually - pašrocīgi ievietot kautko
 • Indent - MS, TK, LDB atkāpe
 • key - atslēga
  • Search key - meklēšanas teksts
  • Sort key - kārtošanas atslēga, kārtošanas lauks
 • Label - LDB etiķete, TK, LDB iezīme
 • Limits (table l, text l) - limiti (pieturamies pie oficiālā termina)
 • Line spacing - rindu atstarpe, rindstarpe MS
 • Form letter - šablonvēstule
 • Hanging ident - MS saka "pārkares atkāpe"
 • Marginalia - sānailes, miezīmes uz lapas malām
 • Margin - apmale, piemale (MSO)
 • Macro - makro
 • Master document - NO galvenais dokuments
 • None - nav
 • Outline - (dokumenta) struktūra
  • Outline levels - struktūras līmeņi
 • Outgoing mail server - pasta nosūtīšanas serveris, izejošā e-pasta serveris
 • Paste special - NO ielīmēt norādot
 • Page - lapa, lappuse (lappuse tikai runājot par lappusi fiziskā objektā - grāmatā, izdrukā)
 • Paragraph - TK, LDB rindkopa
 • Placeholder - TK, LDB vietturis
 • Position - novietojums
 • Properties - 'LDB īpašības
 • Printer - TK, LDB' printeris, NO drukātājs
  • Print layout - NO, LDB Izdrukas izkārtojums
  • Paper tray - LDB papīra paplāte
 • Reference - TK, LDB atsauce
  • Cross-reference - TK, LDB mijnorāde
 • Restart numbering -LDB, NO pārsākt numerēšanu
 • Repaginate - pārdalīt lapas
 • Review - apskatīt (recenzēt?)
 • Ruby text - Ruby teksts - skat http://en.wikipedia.org/wiki/Ruby_character
 • Ruler - mērjosla
 • Selection (tekstā, tabullapā, ...) - iezīmējums, iezīmētais teksts
  • Multiselection - grupas iezīmēšana
  • Extended selection - paplašināta iezīmēšana
 • Section - LDB, TK sadaļa
 • Script - TK, LDB skripts
 • Sheet - TK, LDB' loksne
 • Small caps - samazināti lielie burti, drukātie mazie burti - mazie burti tiek attēloti ar drukātajiem, tikai mazākā fontā, http://en.wikipedia.org/wiki/Small_caps
 • Smart tag - gudrā iezīme, skat - http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Smart_Tags
 • Snap to (charachters) - piesaistīt pie
 • Source tekst - pirmteksts
 • Space (cells) equally - sadalīt (šūnas) vienmērīgi
 • superordinate object settings - iepriekšējās rindkopas iestatījumi - http://wiki.services.openoffice.org/wiki/Documentation/OOo3_User_Guides/Writer_Guide/Formatting_table_text
 • Tab key - tabulēšanas taustiņš
  • Tab character - tabulēšanas rakstzīme
  • Tab stop - tabulēšanas pietura (melnie trījstrūri uz mērljoslas)
 • Thesaurus - sinonīmu vārdnīca
 • Track changes - reģistrēt izmaiņas
  • Insertion - iespraudums
  • Deletion - dzēsums
 • Wrap (around object) - aplaušana


TODO:

Teksta dokumenti

Teksta dokuments ir analogs papīra dokumentam, grāmatai, vēstulei un citām lietām, kuru pamata saturs ir teksts.

Teksta izvietošana

Redaktors tekstu automātiski sadala rindās, kuras tiek automātiski veidotas tekstu apliecot, lai tas ietilptu atvēlētajā rindu garumā un izvairītos no citiem lapā novietotiem objektiem - attēliem, tabulām, utt. Tālāk teksts tiek sadalīts lapās. Dažreiz ir noderīgi pašrocīgi pārraut(manual break) tekstu, ievietojot tajā rindas pārrāvumu(line break) vai lapas pārrāvumu(page break). Tāpat ir noderīgi aizliegt automātiski pārraut tekstu starp atsevišķiem vārdiem, ievietojot starp tiem bezpārrāvumu atstarpi(non-breaking space).

Minētās darbības teksta redaktors veic automātiski, bet to var regulēt, norādot dažādas attālumu vēlmes:

 • atkāpes(indent) no kreisās malas - visas rindkopas atkāpe vai tās pirmās rindas atkāpe
 • atstarpes(spacing) - starp rindkopām, starp rindām rindkopā
 • tabulēšanas pieturas(tab stops) - iepriekš sagatavotas vietas kurās veidot rindas atkāpi, rindu uz tām var ātri pārlikt, izmantojot tabulēšanas taustiņu(TAB key)

Saraksti

 • numurēts saraksts - katram elementam savs numurs
 • alfabētisks saraksts - katram elementam savs burts
 • atzīmju saraksts - katram elementam grafisks simbols - atzīme (bullet)

Atkāpes

Atkāpe ir rindas papildus attālums no kreisās malas.


Pārkares atkāpe

Teksta dokumenta struktūra

Teksta dokumenta pamatteksts parasti ir sadalīts vairākās nodaļās un apakšnodaļās. Nodaļu vieglākai izveidošanai, teksta redaktoros ir definēti īpaši virsraksta(heading) teksta stili, kuros uzrakstot teikumu, tas tiek uztverts par nodaļas virsrakstu. Teksta redaktoros ir pieejamas struktūras skats(outline view), kas ļauj viegli mainīt dokumenta struktūru(outline) - mainot nodaļas vietām.

Dokumenta ērtākai caurskatīšanai, tajā ievieto dažādus indeksus:

 • satura rādītājs ir visu nodaļu saraksts, to parasti ievieto dokumenta sākumā
 • attēlu saraksts ir visu dokumentā pieejamo attēlu alfabētisks saraksts, arī tabulu saraksts un pēc vajadzības citi.
 • indekss vai jēdzienu saraksts ir dokumentā aprakstīto jēdzienu alfabētisks saraksts, ko izmanto vajadzīgās vietas atrašanai grāmatā pēc tur aprakstītā vārda vai jēdziena
 • bibliogrāfija vai literatūras saraksts - darbu saraksts, uz kuriem atsaucas šis darbs.

Izkārtojums uz lapas

Lapa ir pamata elements teksta dokumentiem. Lapa satur dokumenta pamattekstu un dažādas papildus daļas:

 • Galvene(header)- rinda lapas augšpusē dažādai papildus informācijai - lapas numuram, nodaļas nosaukumam un citiem.
 • Kājene(footer) - rinda lapas apakšā, līdzīgi kā galvene.
 • Vēre(footnote) - satur skaidrojumus par lapā esošajām atsaucēm, atrodas starp pamattekstu un kājeni. Parasti no pamatteksta to atdala ar nelielu līniju lapas kreisajā malā.
 • Beigu vēre(endnote) - līdzīgi kā vēre, tikai atrodas dokumenta vai nodaļas beigās.

Diagrammas

Dažādi diagrammu veidi:

 • Līniju diagramma (line chart) - attēlo vērtību rindas ar lauztām līnijām vai līklīnijām
 • Stabiņu diagramma (bar chart) - attēlo vērtības ar vertikāliem stabiņiem
 • Izkliedes diagramma (scatter chart) - attēlo punktus, kuriem norādīta gan X gan Y koordināta
 • Ganta diagramma (Gant chart) - attēlo darbu izkārtojumu uz laika ass
 • Plūsmkarte (flowchart) - attēlo procesus
 • un citas

Biznesa dokumeni

Dažādi biznesa dokumentu veidi:

 • Izdevumu atskaite (Expense report)
 • ??? (Balance sheet)
 • Rēķins (Invoice)
 • Cenas aprēķins (Price quotation)

--Extropy 07:32, 16 January 2009 (UTC)

Datubāžu sistēmas

Formu vadīklu nosaukumi:

 • Check box - izvēles rūtiņa
 • List box - sarakstlodziņš
 • Group box - grupas lauks (NV)

(p.s. trīs dažādi tulkojumi protams ir drusku daudz vienam terminam, bet nu tas ir vispārīgais box. Turklāt vizuāli šie trīs jēdzieni atšķirās)

 • Control - vadīkla
 • Button - poga
 • Report - atskaite
 • View - skats
 • Design view - izstrādes skats
 • Design kā form design - formas noformējums? izstrādājums? modelis? Man iepatikās modelis, jo tas labi rīmējas ar - formas modelis, relāciju modelis, atskaites modelis.
 • Query - vaicājums
 • Relation - relācija
 • Primary key - primārā atslēga
 • Foreign key - ārējā atslēga (?)
 • Autoincrement - autopieskaitīšana
 • SQL statement - SQL izteikums
 • Decimal places - Decimālpozīcijas
 • Data provider - sniedzējs, piegādātājs?
Personal tools